มีบริการเช่ารถกอล์ฟรายเดือนและรายปี การเช่าระยะยาวทำให้ราคาถูกลง  คุณลูกค้าสามารถเลือกแพคเกจเช่าได้หลายแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อและแจ้งชนิดของรถกอล์ฟไฟฟ้าที่ต้องการจะเช่า และวันที่ต้องการใช้รถกอล์ฟ

เงื่อนไข

  • ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องตกลงทำสัญญาการเช่าและลงนามก่อนทำการเช่า
  • ผู้เช่าต้องทำการชำระค่าเช่าและค่ามัดจำล่วงหน้า 1 เดือนในวันส่งมอบรถ
  • ผู้เช่าต้องทำการยื่นสำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนหรือหากทำสัญญาค่าเช่าภายใต้ชื้อบริษัท ต้องยื่นหนังสือรับรองจากบริษัทและ ภพ.20
  • ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ดูแลและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าให้พร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งผู้ให้เช่าจะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาตลอดจนความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถไฟฟ้าตากปกติ หากเกิดจากความเสียหายอันเกิดจากงานปกติ และต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ ทางผู้เช่ายินยอมให้ทางผู้ให้เช่าคิดค่าอุปกรณ์ที่เกิดจากความเสียหาย รวมถึงค่าบริการจากการซ่อมนั้นๆ
  • ผู้เช่าจะรักษารถไฟฟ้าที่เช่าและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่มีให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
  • หากผู้เช่าทำผิดสัญญาในข้อใดข้อหนึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาให้เช่าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าและจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ